TOP - Pieterburen aan Zee

Deze polder is tot stand gekomen in 1872. In dat jaar werd het buitendijkse gebied grenzend aan negen boerderijen ingedijkt. In dit zoute zeekleigebied is landbouw erg belangrijk. Om de groeiomstandigheden van gewassen te verbeteren is in 1994 het zoetwateraanvoerplan getekend door landbouw, natuurbeschermers, waterschap en overheden.

De landbouw wilde graag extra zoet water in de regio aanvoeren om verzilting tegen te gaan. Door het zoete water zouden de brakwaterplanten, die her en der in de sloten groeiden, verdwijnen. Het compromis luidde als volgt: de landbouw kreeg het gewenste zoete water, de natuurbescherming honderdvijftig hectare voor natuurontwikkeling. Deze hectares zijn verdeeld over enkele brakwatergebieden langs de kust, waaronder het naastgelegen Deikum. Deze brakwatergebieden zijn waardevol als broed-, rust- en foerageergebied voor wadvogels en voor planten zoals schorrekruid.

Fietsen

Rondje Pieterburen, 25 km
Markering via de fietsknooppunten: 37-39-32-31-34-98-27-38-33-35-22-37

Wandelen

Wandelen langs kust en kunst, 19 km
Markering via de knooppunten van Waddenwandelen: 55-11-10-23-32-50-58-55-59-46-40-60-61-64-55


Deel deze pagina